BIP

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 13/2020 Dyrektora Przedszkola nr 3

W Piastowie

 

Zasady organizacji zadań Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie  z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych  na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nr 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 1. Przepisy ogólne

 

 1. Zasady organizacji zadań Przedszkola nr 3 z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość zwane dalej Zasadami, określają sposób i tryb realizacji zadań Przedszkola nr 3 w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, zwanym dalej Rozporządzeniem oraz w Ustawie Prawo Oświatowe – art. 30b i art. 30c.
 2. Od 25 marca 2020 r.  – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość będzie odbywało się naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych ( on – line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez dzieci aktywności  określonych przez nauczyciela po okiem rodzica.
 4. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze offline będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności strony internetowej przedszkola, Facebook ‘a, portali społecznościowych, meilingu,  gdzie nauczyciele będą zamieszczać zadania do wykonania przez dzieci.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie się odbywało z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci i ich rodziców przekazywanymi do realizacji zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, specjalistów  czy instruktorów zajęć dodatkowych oraz nadmierne obciążanie pracami przed komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci w wieku przedszkolnym 30 minut dziennie.
 6. Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych.
 7. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, wspólna zabawa na podwórku,
 8. Zajęcia on – line lub offline oraz godziny konsultacji z rodzicami ewentualnie z dziećmi dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli. Innymi słowy nauczyciel wychowania przedszkolnego – 25 h/tyg.  nauczyciel wspomagający – 20 h/tyg., nauczyciel – specjalista – 22 h/tyg. Brak pracy w godzinach ponadwymiarowych.
 9. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godz. swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy. W tym czasie nauczyciel przesyła plan zajęć edukacyjnych i swobodnych aktywności, podejmuje konsultacje i rozmowy z rodzicami za pomocą: telefonu, Messengera, e – maila, skype’a, FB.
 10. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, nauczyciele – rewalidatorzy, prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze lub inne zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym są dostępni dla rodziców i dzieci w godz. swojej pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji przez dziecko w domu.
 11. Nauczyciele specjaliści ( pedagog, psycholog ) są dostępni dla dzieci, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie indywidualne z ich rodzicami i grupy wsparcia on – line. Można się z nimi komunikować poprzez wcześniej ustalone komunikatory. Nauczyciele logopedzi prowadzą terapię logopedyczną poprzez podawanie zadań logopedycznych do wykonania w domu.
 12. Nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny: nauczyciele wspomagający, specjaliści, rewalidatorzy  ustalają indywidualnie z rodzicami zasady wsparcia i współpracy zgodnie z ustalonym pensum.
 13. Nauczyciele specjaliści i nauczyciele rewalidatorzy, którzy nie mogą prowadzić zajęć w takiej formie jak do tej pory, np. dogoterapia, zastępują tę formę inną formą zajęć rewalidacyjnych. Informują o tym dyrektora i rodziców.

II. Zadania nauczycieli:

 1. Wszyscy nauczyciele zbiorą informacje dotyczące:

      1)Aktualnych telefonów i adresów mailowych rodziców w swoim oddziale,

   2) Preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty   elektronicznej.

 1. Nauczyciele ustalą sposób komunikowania się z dziećmi i rodzicami i informację przekażą dyrektorowi przedszkola oraz innym nauczycielom pracującym w danym oddziale.
 2. Nauczyciele na wybranym komunikatorze zakładają profil grupowy i są moderatorami tej strony.
 3. Nauczyciele na podstawie miesięcznych planów pracy ustalają Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach i krótki sposób realizacji tych treści, w tym te zadania, które są do wykonania beż użycia komputera. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Zasad.
 4. Tygodniowy zakres zadań jest przekazywany najpóźniej do czwartku każdego tygodnia i obejmuje zadania na kolejny tydzień. Nauczyciele grup młodszych przesyłają Tygodniowy plan zajęć do wicedyrektora Przedszkola nr 3. Nauczyciele grup starszych, oddziałów integracyjnych, specjaliści -  do dyrektora Przedszkola nr 3.
 5. Do planowania zajęć kształcenia na odległość, wykorzystują materiały wskazane przez siebie, zgodnie z §2 pkt 1) lit. d rozporządzenia,
 6. W przypadku braku uwag dyrektora lub wicedyrektora w poniedziałek przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciel udostępnia tygodniowy zakres zajęć do wiadomości rodziców i dzieci, np. na stronie internetowej pod linkiem każdego z oddziałów.
 7. W przypadku braku realizacji zadań przez nauczyciela zgłasza  ten fakt dyrektorowi lub wicedyrektorowi z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji swojego planu pracy.
 8. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji z rodzicami i dziećmi poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzin dostępności nauczyciela dla rodziców i dzieci i przesyłają te wiadomości do dyrektora jak również zamieszczają informację dla rodziców na stronie internetowej pod linkiem swojego oddziału.

III. Zadania dyrektora

 1. Dyrektor przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o Zasadach organizacji pracy Przedszkola Miejskiego nr 3 w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania za pomocą strony internetowej przedszkola.
 2. Koordynuje współpracę nauczycieli, rodziców i dzieci poprzez realizację zadań określonych w przyjętych Zasadach.
 3. Nadzoruje obciążenie dzieci i ich rodziców zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w Tygodniowym planie pracy.
 4. Dyrektor we współpracy z nauczycielami  ustala potrzebę modyfikacji programu wychowania przedszkolnego. W związku z tym treści edukacyjne pozostają bez zmian ale konieczna jest zmiana sposobu realizacji treści – metoda kształcenia na odległość,
 5. Monitorowanie postępów i umiejętności dzieci jest nieobligatoryjne. Może się odbywać na życzenie rodziców.
 6. Ustalają zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

IV. Dokumentowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej

 1. Dokumentowanie pracy nauczycieli odbywa się poprzez:        

       1)Sporządzenie Tygodniowego zakresu treści do zdalnego nauczania – zał. Nr 1 do Zasad.                                                                                                        

          2 ) Wypełnienie dziennika wirtualnego i w ramach sprawozdania z realizacji zadań i odesłanie do dyrektora lub wicedyrektora Przedszkola w każdy poniedziałek. Wzór graficzny Wirtualnego Dziennika stanowi zał. Nr 2 do Zasad.

 

V. Zasady zaliczania do wymiaru czasu pracy zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik nauczania i wychowania na odległość.

 

1.  Do wymiaru czasu pracy realizowanego w czasie nauczania i wychowania na odległość zalicza się:

1)  prowadzenie zajęć offline,

2) rozmowy telefoniczne z rodzicami, rozmowy na skyp’ie

3) prowadzenie wideokonferencji, webinariów i innych form komunikowania się on – line,

4) prowadzenie korespondencji meilowej lub za pomocą innych form komunikowania się na odległość,

5) prowadzenie konsultacji w czasie zajęć wyznaczonych w tygodniowym planie pracy,

6) samokształcenie ze szczególnym uwzględnieniem TIK, czytanie literatury fachowej, publikacji branżowych,

7) przygotowywanie materiałów do zajęć, dekoracji, scenariuszy zajęć, doskonalenie własnego warsztatu pracy,

8) innowacje, projekty.

9) przygotowywanie i uzupełnienie  dokumentacji, np. plany pracy, gotowości szkolnej, wirtualny dziennik,

10) aktualizacja strony internetowej, np. artykuły, materiały do wykorzystania przez rodziców i dzieci,

11) udział w zwołanych on-line spotkaniach Rady Pedagogicznej,

12) wykonywanie innych zajęć zleconych przez dyrektora ( np. praca w Komisji Rekrutacyjnej, praca w zespołach, itp.

13) nauczyciele są zobowiązani do dokumentowani swojej pracy w Dzienniku Wirtualnym.

VI. Organizacja pracy przedszkola:

 1. Nauczyciele:
 1. wykonują pracę zdalną w miejscu swojego zamieszkania,
 2. w godz: 8:00 -13:00 nauczyciele wychowania przedszkolnego, w godz: 8:00 – 12:00 nauczyciele wspomagający, w godz: 8:00 – 12:30 bez piątków specjaliści, są dostępni pod numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej, skypie,
 3. Obsługa jest w gotowości i pozostaje w domu zgodnie z art. 81 Kodeksu Pracy,
 4. Administracja pracuje zdalnie, pojawia się w pracy w razie potrzeby,
 5. Dozorcy wg swojego grafiku’

2. Informuje się, że nauczyciele realizujący zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.

3. W okresie, kiedy nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Załącznik nr 1. Tygodniowy rozkład zajęć- Pobierz

Załącznik nr 2. tabela dziennik - Pobierz
 

Żabki >

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.