BIP

Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Piastowie przy ul. Godebskiego 21

Organizacja pracy w oddziałach integracyjnych

w Przedszkolu Miejskim nr 3 z oddziałami integracyjnymi

w Piastowie przy ul. Godebskiego 21

 

Integratio – scalanie, tworzenie całości, zespolenie się; w rozumieniu społecznym to proces scalania, zespalania się zachodzący w społeczeństwie, wyrażający się częstością kontaktów, ich intensywnością oraz wspólnotą ideową.

Cele oddziałów integracyjnych:

 1. Integracja dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 2. Diagnozowanie potrzeb każdego dziecka,
 3. Kształtowanie umiejętności współpracy dzieci o różnych możliwościach i potrzebach,
 4. Nabywanie umiejętności interpersonalnych przydatnych w dorosłym życiu ( tolerancja, empatia, umiejętność współdziałania, chęć niesienia pomocy, ufność, zaradność, wiara w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa),
 5. Umożliwienie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami,
 6. Umożliwienie dzieciom nauki dostosowanej do tempa i możliwości ich rozwoju w pobliżu miejsca zamieszkania,
 7. Ograniczenie nauczania indywidualnego w domu tylko do wyjątkowych przypadków,
 8. Uzyskiwanie przez rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wsparcia, pomocy oraz specjalistycznych porad.

Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich rówieśnikami to naturalny sposób kreowania postaw tolerancji. Dzieci wzrastają i wychowują się w przeświadczeniu o tym, że choć ludzie różnią się między sobą, to nic nie stoi na przeszkodzie ich wspólnej zabawie i nauce. Stają się bardziej samodzielne, uczą się pozytywnych form zachowań, dobrej komunikacji, przyjaźni  ze sobą.

Praca w grupach integracyjnych opiera się na:

- wczesnej,  wszechstronnej diagnozie odchyleń od normy rozwojowej,

- akceptacji.

- pomocy,

- indywidualizacji pracy,

- specjalistycznej pomocy i terapii,

- współpracy z rodziną,

- wykorzystywania różnorodnych pomocy dydaktycznych,

- łączenia teorii z praktyką,

- Utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności,

- motywowania i aktywizowania do dalszej pracy ( pochwały, nagrody…..)

Organizacja oddziałów integracyjnych:

 1. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi do 20 w tym 5 – ro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej powyżej.
 2. W oddziale integracyjnym pracuje : dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspierający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym lub pomoc nauczyciela,
 3. Nauczyciele w równym stopniu odpowiedzialni są za postępy dzieci.
 4. Wszystkie dzieci w oddziałach integracyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Dziecka a na jej podstawie Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny zgodny z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • IPET przygotowuje zespół d.s integracji  ( powołuje dyrektor) – konkretnie dla danego dziecka zespół nauczycieli pracujących z tym dzieckiem,
 • IPET opracowany jest na dany etap edukacyjny,
 •  IPET należy przygotować do 30 września na dany rok szkolny,
 • IPET przekazuje się do wiadomości rodzicom dzieci, którzy po zapoznaniu się  z nimi, potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem,
 1. Nauczyciele pracujący w grupach integracyjnych przygotowują różnorodne pomoce wspomagające proces dydaktyczny,
 2. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się:
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ( terapia pedagogiczna),
 • Zajęcia rewalidacyjne,
 • Terapię pedagogiczną,
 • Terapię psychologiczną,
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

 

 1. W grupie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia ze wszystkimi dziećmi – jeden jest nauczycielem prowadzącym a drugi wspomaga dzieci wymagające pomocy. W celu jak najlepszego poznania wszystkich dzieci funkcje te mogą być sprawowane wymiennie. Stała współpraca dwóch pedagogów w oddziale integracyjnym i liczebność oddziałów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktyczno – wychowawczej, dostosowanie treści programowych do możliwości dzieci, stopniowanie trudności oraz stosowanie ciekawych metod aktywizujących i form pracy w grupach.

 

Zakres obowiązków nauczycieli oddziałów integracyjnych:

 

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu pracy,
 2. Znajomość dysfunkcji dzieci,
 3. Opracowanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego IPET dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracji, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
 4. Realizowanie w.w planów i programów,
 5. Dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka,
 6. Znajomość funkcjonowania dziecka,
 7. Przygotowywanie zajęć i pomocy dydaktycznych,
 8. Aktualizowanie dokumentacji,
 9. Współpraca z rodzicami,
 10. Współpraca ze specjalistami,
 11. Ścisła współpraca nauczycieli zespołu d.s integracji w zakresie:
 • Wyboru treści edukacyjnych,
 • Wyboru metod,
 • Zaangażowania dziecka z deficytami w zajęciach,
 • Tworzenia dokumentacji  dotyczącej powyższej tematyki,

Obowiązki rodziców uczęszczających do oddziałów integracyjnych:

 1. ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie postępów dydaktycznych i wychowawczych,
 2. rodzice dzieci z dysfunkcjami przekazują wszelkie informacje  dotyczące diagnozy i terapii dziecka – opinie specjalistów, lekarzy zajmujących się dzieckiem.
 3. Zobowiązani są do wypełniania zaleceń nauczycieli i specjalistów,
 4. Zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym swojego dziecka oraz zasadami organizacji oddziału integracyjnego i poświadczenie tego faktu własnoręcznym podpisem.
 5. Maja prawo uczestniczyć  w spotkaniach Zespołu d.s integracji zajmujących się dzieckiem,

Zasady współpracy z rodzicami:

 1. Przekazywanie rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji na temat integracji,
 2. Pomoc rodzicom w uzyskaniu specjalistycznego wsparcia  w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zdrowotnymi .
 3. Zapoznanie rodziców z metodami i formami pracy z dzieckiem,
 4. Włączanie rodziców (opiekunów prawnych) w organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek,
 5. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołu d.s integracji,

Tylko właściwa współpraca przedszkola i domu, połączenie wspólnych sił nauczycieli i rodziców przynosi dobre rezultaty wychowawczo – dydaktyczne. Tylko właściwa współpraca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości każdego dziecka, często koryguje również zaburzenia i deficyty rozwojowe.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Przedszkola nr 3

                                                                                                                  Danuta Rusak

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.