BIP

Regulamin przyjęć do grup integracyjnych

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 20.02.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych, rozporządzenia z 17.11.2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporządzenie z dnia 9.02.2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola.

 

1. Do oddziałów integracyjnych Przedszkola Miejskiego nr 3, dzieci niepełnosprawne przyjmowane są zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów oraz zasadami określonymi w statucie przedszkola.

2. Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów;

a. Orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym.

b. Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,

c. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Do oddziału integracyjnego przyjmuje się od 15 do 20 wychowanków, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych.

4. Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

a. z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,

b. z mózgowym porażeniem dziecięcym,

c. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,

d.z zaburzeniami narządów ruchu,

e. z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,

f. z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autystyczne,

g. z zespołem Aspergera,

h. z ADHD

i. z chorobami przewlekłymi ( cukrzyca, wady serca, padaczka, choroby nowotworowe…)

j. dzieci niedowidzące i niedosłyszące.

5. Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego kierujemy się ich wiekiem rozwojowym a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń.

6. Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności, co głębokość zaburzeń decyduje o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego.

7. Decyzja o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się etapowo:

a) I Etap:

  • analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju niepełnosprawności, orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,dokumentacja medyczna stwierdzająca chorobę przewlekłą,

  • rozmowa z rodzicami i z dzieckiem,

  • obserwacja dziecka w różnych sytuacjach.

 

  1. II Etap:

  • próbne włączenie dziecka do grupy.

  • ciągła obserwacja.

8. W szczególnych przypadkach zespół d.s integracji może podjąć decyzje o przyjęciu dziecka z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące), po czym podjąć decyzje o przyjęciu dziecka na cały rok.

9. Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych.

10. Istotne jest osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami.

11. Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.

12. W związku z ich mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mają skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu do spraw integracji.

13. Przyjmowanie dzieci zdrowych odbywa się przez podział grupy adekwatnie do wieku dziecka.

14. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne,

15. Zespół do spraw integracji składa się z:

a. Dyrektora przedszkola ,

b. Specjalistów,

c. Nauczycieli wspierających zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,

d. Nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,

16. Zespół d.s integracji bierze udział w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, dokonującej naboru dzieci do oddziałów integracyjnych.

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.