BIP

Projekt unijny ,,Przedszkole sukcesu - podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie".

             W dniu 9 sierpnia 2021 r. skarbnik Miasta Piastowa – p. Grażyna Nowak i dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie – Danuta Rusak,  dokonały podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu unijnego w Przedszkolu nr 3 pt. ,,Przedszkole sukcesu – podnoszenie jakości pracy Przedszkola nr 3 w Piastowie” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020  Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania: 10.1.4 Edukacja przedszkolna,

Ogólna wartość projektu: 405 256,80

Kwota dofinansowania: 323 856,80

Celem projektu jest:

-  wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci  z niepełnosprawnościami,

- realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji kadry przedszkola do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy z rodzicami,

W ramach realizacji projektu, wszechstronna pomoc zostanie skierowana do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w postaci:

-  organizacji zajęć specjalistycznych ( 12 rodzajów, m.in. hipoterapii, dogoterapii, trening umiejętności społecznych, arteterapii, terapii reki - 1864 godz.)  dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, które będą realizowane w ciągu roku szk. 2021/2022.

- organizacji zajęć specjalistycznych Metodą Tomatisa, nie realizowaną dotąd w żadnej placówce oświatowej na terenie naszego miasta z uwagi na wysokie koszty urządzenia TalksUp do prowadzenia terapii i braku wykwalifikowanej kadry,

- wyposażenia sali oddziału integracyjnego w zabawki i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć wspomagających deficytowe obszary rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,

-  utworzenie Sali Doświadczania Świata jako dodatkowego miejsca terapeutycznego wspomagającego rozwój dzieci z deficytami rozwojowymi,

-  doposażenie Sali do terapii SI w dodatkowe urządzenia, np. bieżnia, zjeżdżalnia rolkowa, zestawy do aromatoterapii,

- doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia z elementami sensorycznym i bezpieczną nawierzchnią, dostosowane do możliwości dzieci z niepełnosprawnościami,

- doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym a w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy z rodzicami poprzez uczestnictwo w kursach i studiach podyplomowych co następnie  przełoży się na podniesienie jakości wychowania przedszkolnego oraz umożliwi prowadzenie zajęć specjalistycznych i  pogłębi znaczenie integracji dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami.

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2022 r.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bazy materialnej jak również kompetencji i umiejętności nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 3 co z kolei przełoży się na sukces edukacyjny i wychowawczy uczęszczających tam przedszkolaków również tych z deficytami rozwojowymi.

                                                                             Opracowała:

                                                                            Danuta Rusak

                                                 dyr. Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie


 

Rozeznanie rynku

W związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację ...

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.