BIP

Regulamin przyjęć do grup integracyjnych

Autor: Administrator


Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3

Podstawa prawna:

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Rozporządzenie MEN z dnia 20.02.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych, rozporządzenia z 17.11.2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporządzenie z dnia 9.02.2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola.

 

  1. Do oddziałów integracyjnych Przedszkola Miejskiego nr 3, dzieci niepełnosprawne przyjmowane są zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów oraz zasadami określonymi w statucie przedszkola.
  2. Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów;

a) orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym.

b) opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,

c) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

  1. Do oddziału integracyjnego przyjmuje się od 15 do 20 wychowanków, w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych.

      4. Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

           a) z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,

            b) z mózgowym porażeniem dziecięcym,

            c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,

             d) z zaburzeniami narządów ruchu,

            e) z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,

             f)  z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autystyczne,

             g) z zespołem Aspergera,

             h) z ADHD

             i) z chorobami przewlekłymi ( cukrzyca, wady serca, padaczka, choroby nowotworowe…)

             j)  dzieci niedowidzące i niedosłyszące.

5. Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego kierujemy się ich wiekiem rozwojowym a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń.

6. Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności, co głębokość zaburzeń decyduje o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego.

7. Decyzja o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się etapowo:

 I Etap:

a) analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju niepełnosprawności, orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu, dokumentacja medyczna stwierdzająca chorobę przewlekłą,

b) rozmowa z rodzicami i z dzieckiem,

c) obserwacja dziecka w różnych sytuacjach.

II Etap:

a) próbne włączenie dziecka do grupy.

b) ciągła obserwacja.

8. W szczególnych przypadkach zespół d.s integracji może podjąć decyzje o przyjęciu dziecka z dysfunkcjami na okres próbny (3 miesiące), po czym podjąć decyzje o przyjęciu dziecka na cały rok.

9. Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych.

10. Istotne jest osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami.

11. Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.

12. W związku z ich mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mogą mieć  skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu do spraw integracji.

13. Przyjmowanie dzieci pełnosprawnych do oddziału integracyjnego odbywa się przez  podział grupy adekwatnie do wieku dziecka.

14. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami np. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne,

15. Zespół do spraw integracji składa się z:

a) Dyrektora przedszkola ,

b) Specjalistów,

c) Nauczycieli współorganizujących proces dydaktyczny  w oddziałach integracyjnych,

d) Nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,

16. Zespół d.s integracji bierze udział w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, dokonującej naboru dzieci do oddziałów integracyjnych.

                                                                                        

    Opracowała:

                                                  Beata Jaszczycha – wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3

Aktualizacja: 13 stycznia 2022

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.