Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić pod adresem: https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl

Zasady rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów
na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, by nie przeoczyć terminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W Piastowie oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich są zorganizowane w szkołach podstawowych i jest do nich prowadzona odrębna rekrutacja.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2020 r.),  które dotychczas nie korzystały z wychowania przedszkolnego biorą udział w rekrutacji do przedszkoli. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklarację o kontynuacji należy  złożyć od 6 do 10 marca. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.

Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego
z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku Burmistrz Miasta Piastowa  skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082).

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest
z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można wypełnić pod adresem: https://rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl

Złożenie wniosku

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie w systemie elektronicznym. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie tj. od 13 do 24 marca 2023r. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne) w preferowanej kolejności. Rodzic może wpisać maksymalnie trzy przedszkola/odziały przedszkolne w szkołach. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”,
a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku do wybranej placówki.

W przypadku kiedy rodzic ma ograniczony dostęp do komputera  zapraszamy do skorzystania ze specjalnie przygotowanego stanowiska komputerowego w Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa ul. Popiełuszki 12 , w godz. 8.30 – 15.00 w terminie od 13 do 24 marca 2023r. 

W celu poprawnie złożonego wniosku  rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

 1. Wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym,
  w tym celu należy:
 2. wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 3. dołączyć w systemie skany lub zdjęcia dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 4. podpisać wniosek profilem zaufanym.
 1. Wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:
 1. wypełnić w systemie elektronicznym wniosek,
 2. wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć go razem
  z dokumentami/oświadczeniami, potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

Uwaga! Wzory oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznego systemu rekrutacji,
w menu głównym systemu – zakładka „Pliki do pobrania, instrukcja”

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych  w  Mieście Piastów będzie prowadzone zgodnie z przyjętym zarządzeniem  Nr 17/2023 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25 stycznia 2023 r. harmonogramem. -poniżej

Kryteria przyjęć do przedszkola/oddziału przedszkolnego

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznym przedszkolu/oddziale przedszkolnym prowadzonym przez Miasto Piastów  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu z tych kryteriów nadano wartość 100 pkt. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole bądź oddział przedszkolny w szkole nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria miejskie przyjęte uchwałą Nr  XXX/188/ 2020 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 września 2020r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów.

Kryteria przyjęć poniżej.

Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naboru do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w piastowskich szkołach podstawowych proszę o kontakt z sekretariatem wybranej przez Państwa jednostki bądź z Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa – telefon 22 723 70 42.

Decyzją Pani Dyrektor deklaracje będą pobierane z sekretariatu i składane również w takiej formie od poniedziałku 06.03 do 10.03.

O godzinie 15:00 dnia 10.03 (piątek) wszystkie deklaracje muszą zostać wpisane w system. Więc najpóźniej o 14:00 muszą dotrzeć deklaracje do przedszkola.

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego – POBIERZ

    Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów.

W dniach od 06 marca 2023 – 10 marca 2023 do godziny 15:00 następuje złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (dotyczy dzieci 3 i 4 letnich urodzonych w roku 2018 i 2019).

Deklaracje o kontynuacji należy pobrać ze strony internetowej przedszkola https://p3.przedszkola.net.pl/ , zakładka Rekrutacja  lub odebrać w sekretariacie  w godzinach pracy  (Poniedziałek-Piątek 8:00 – 16:00).

Deklaracje o kontynuacji składają rodzice dzieci 3 i 4-letnich, których dzieci w roku szkolnym 2023/2024 będą uczęszczać   do Naszego Przedszkola.

Rodzice dzieci 5-letnich (urodzonych w roku 2017) biorą udział  w rekrutacji do Klas 0 przy Szkołach Podstawowych.

Rodzice dzieci 5-letnich nie składają w przedszkolach deklaracji  o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Uwaga Rodzice – REKRUTACJA 2023/2024

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 17/2023 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA W dniach od 13 marca – 24 marca 2023 do godziny 15:00  trwa rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci nowoprzyjętych, które nie uczęszczają jeszcze  do naszego Przedszkola.

Rekrutacja będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji. Poniżej etapy postępowania:

 1. Należy wejść na stronę internetową:  rekrutacje-piastow.pzo.edu.pl,
 1. Wybrać Formico – rekrutacja do przedszkoli oraz utworzyć konto rodzica.
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać Profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i zatwierdzić w systemie.

Uwaga – ważne:

Tylko kompletne wnioski będą mogły zostać zatwierdzone i przyjęte w Placówce.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

 1. Oczekiwać na odpowiedź z placówki.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content