OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 przy ul. Godebskiego 21, 05-820 Piastów, e-mail: sekretariat@p3piastow.pl, tel. 728 15 09
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: joanna.marczuk-dominska@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci biorących udział w uroczystościach, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) – Facebook
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia swoich danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych, w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W przypadku gdyby w sprawie prowadzona była korespondencja drogą tradycyjna (pocztową) należy w pod w/w zapisem zawrzeć treść w brzmieniu:

Dane osobowe mogą być ponadto ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową.