ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Miejskie Nr 3 w Piastowie, przy  ul. Godebskiego 21, danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………….. w rodzaju: wizerunek w związku  z publikowaniem na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci biorących udział w uroczystościach, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ze zm.).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                  (data, czytelny podpis Rodzica/ów)

 

                             ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z publikowaniem na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci biorących udział   w uroczystościach, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/mojego dziecka …………………………………………………. zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.  

                                                                          ………………………………………………………

                                                                (zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych, data, podpis)

Obowiązek informacyjny został zamieszczony na stronie:  www.p3.przedszkola.net.pl

 

                           ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Miejskie Nr 3 w Piastowie przy  ul. Godebskiego 21, danych osobowych mojego dziecka w rodzaju: imię i nazwisko, …………………………………….… w celu organizacji konkursów   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, ze zm.). Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                                                                                 ………………………………..

                                                                                                             (data, czytelny podpis)

 

ZGODA NA NAUKĘ RELIGII

Wyrażam zgodę na  uczestniczenia mojego  dziecka  (imię i nazwisko) – ………………………………………………………………  w lekcjach Religii  w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie .

 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizowania nauki religii, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 983). Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO

                                                                                              Data, czytelny podpis Rodziców

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                           ………………………….…

Obowiązek informacyjny został zamieszczony na stronie:  www.p3.przedszkola.net.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie , moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w rodzaju: wizerunek w związku           z publikowaniem w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u przedszkola zdjęć uczniów biorących udział w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach   i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości przedszkolnych, zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

*niepotrzebne skreślić

                                                                                          ………………………………..

                                                                                              (data, czytelny podpis)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z publikowaniem w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u przedszkola zdjęć uczniów biorących udział w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości przedszkolnych, zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

_____________________________________________

(zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego, data, podpis)

_____________________________________________

(zgoda obojga rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego, data, podpis

* niepotrzebne skreślić

Obowiązek informacyjny został zamieszczony na stronie:  www.p3.przedszkola.net.pl