Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych nauczyciela.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Centrum Usług Oświatowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie, ul. Godebskiego 21

2. Administrator danych osobowych –Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie – przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6ust. 1, lit b. i c. Rozporządzenia;

3. Inspektorem ochrony danych osobowych w przedszkolu Miejskim nr 3 jest Pani Joanna Marczuk – Domińska, adres mailowy: joanna.marczuk-dominska@cbi24.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

wykonywania statutowych zadań Przedszkola Miejskiego nr 3 w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650);

realizacji obowiązków ustawowych Przedszkola w zakresie nawiązywania, trwania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem pedagogicznym i niepedagogicznym.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3., odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

Centrum Usług Oświatowych w Piastowie;

Urząd Skarbowy;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Instytucja finansowa odpowiedzialna za prowadzenie Pani/Pana rachunku bankowego, wskazanego do przelewania wynagrodzenia i jego składników, związanych z Pani/Pana zatrudnieniem w Przedszkolu nr 3 (oddział Banku);

Ubezpieczyciel, realizujący dla pracowników Przedszkola nr 3 polisę ubezpieczenia grupowego oraz dobrowolnie wybrane przez Panią/Pana ubezpieczenie NNW.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych ustawowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji przewidzianych prawem pracy, w tym zawartych w ustawie Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(tekst ujedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) oraz w Kodeksie Pracy;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.