Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest Przedszkole Miejskie nr 3 z siedzibą w Piastowie przy ul. Godebskiego 21.

2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie jest Joanna Marczuk – Domińska, adres mailowy: joanna.marczuk-dominska@cbi24.pl.

3. Dane osobowe ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu realizacji przez Przedszkole zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, z późn. zm.).

4. Odbiorcami danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą: instytucje publiczne związane z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży, organ prowadzący, operator systemu informatycznego iprzedszkole – Wolters Kluwer Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-266) przy Al. Grunwaldzkiej 163.

5. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie.

6. Rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo dostępu do treści swoich danych i danych ucznia oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Rodzic/opiekun prawny ucznia ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych lub danych dotyczących jego dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji do przedszkola i korzystania z wychowania przedszkolnego przez jego dziecko.

9. Dane osobowe ucznia oraz dane osobowe jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowane w tym celu.

10. Dane osobowe ucznia oraz dane osobowe jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państw trzecic