,,Wsparcie na starcie” – nowoczesna terapia drogą do niezależności dzieci z deficytami rozwojowymi w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie,

W dniu 7 lipca 2021 r.  Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie złożyła kolejny wniosek  o dofinansowanie dla Przedszkola Miejskiego nr 3  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Projekt pn. „Wsparcie na starcie” – nowoczesna terapia drogą do niezależności dzieci z deficytami rozwojowymi w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie, byłby realizowany w Filii Przedszkola nr 3 przy ul. Popiełuszki 12. Wsparcie skierowane byłoby do najmłodszych przedszkolaków z deficytami rozwojowymi, nowoutworzonego oddziału integracyjnego w Filii przy ul. Popiełuszki 12, ale również do wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do  Przedszkola nr 3 poprzez wydłużenie czasu pracy placówki do godz. 18.00.

Czas realizacji: 03. 2022 r.– 06. 2023 r.

Ogólna wartość projektu: 251 624,32

Kwota dofinansowania: 200 774,32

Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym ( wiadomość z 16.08.2021 r.) i skierowany jest do oceny merytorycznej.

O dalszych losach projektu będę informować na bieżąco.

                                                                                                         Danuta Rusak
                                                                                Dyr. Przedszkola nr 3 w Piastowie