INFORMACJE O PŁATNOŚCI:

 1. Od września 2022 r. stawka żywieniowa dzienna wynosi 13 zł dziennie. W filii Przedszkola nr 3 przy ul. Popiełuszki 12 – 17.50 zł ( żywienie cateringowe ). W stawkę wliczone jest : śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.

 2. Opłata stała wynosi 1,30 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową. Podstawa programowa trwa 5 godzin: od 8:00 – 13:00.

 3. Opłata stała pobierana jest za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pobyt rejestrowany jest przy pomocy kart zbliżeniowych. Prosimy rodziców o codzienne rejestrowanie przyjścia dziecka do i wyjścia z przedszkola. Jeśli rodzic nie dokona rejestracji kartą zbliżeniową, system naliczy opłatę za cały dzień pobytu, czyli od 7:00 – 17:00.

 4. Informacje o terminach płatności są umieszczane na tablicach ogłoszeń w przedszkolu, na platformie iPrzedszkole.

 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa jest potrącana podczas płatności za następny miesiąc.

 6. Zniżki opłaty stałej ( na podstawie Uchwały Nr LIV/380/2022 Rady Miasta Piastowa  z dnia 30 sierpnia 2022r.):

 • Opłata za korzystanie ze świadczeń, podlega obniżeniu o 50% w przypadku, gdy z usług danego przedszkola korzysta dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny. Obniżenie opłaty w takim przypadku przysługuje drugiemu i kolejnemu dziecku, bez względu na wysokość dochodów rodziców.
 • z opłaty, zwalnia się w całości dzieci posiadające na dzień 30 września roku szkolnego , którego zwolnienie z opłat dotyczy, aktualne:
 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 3. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

UWAGA! Zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłacie udziela się na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), który zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi przedszkola dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnienia do zniżki lub całkowitego zwolnienia w opłacie.

       7.Składka na fundusz Rady Rodziców.

      Wysokość minimalnej kwoty wpłacanej comiesięcznie na radę rodziców  jest ustalana przez rodziców na zebraniu ogólnym.

Opłaty można regulować bezpośrednio w przedszkolu lub przelewem na konto bankowe przedszkola:

a)  odpłatności za usługi przedszkolne na konto nr 18 12406380 1111 0010 7469 1187
 
b)  odpłatności za żywienie na konto nr 97 12406380 1111 0010 7469 1220
 
c)   składka na Radę Rodziców na konto nr 86 89310003 0737 9966 2000 0001