L.p.

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

1.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 01/ 2022/2023

ISBN 978-83-8108-181-8

W. Żaba-Żabińska

W. Majewska

R. Paździo

Program Wychowania Przedszkolnego wraz z pakietami edukacyjnymi wydawnictwa MAC Edukacja

MAC Edukacja

2.

Logopedia

PM nr 3 – 02/ 2022/2023

Uchwała Nr V/2018

Ewa Opara

„Daję słowo” – profilaktyka i terapia logopedyczna w przedszkolu

Program autorski

(innowacja)

3.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 03/ 2022/2023

Uchwała Nr II/2014

Beata Jaszczycha, Anna Szymańska

„Rozwijanie samodzielności we wszystkich grupach wiekowych”

Program autorski (innowacja)

4.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 04/ 2022/2023

 

„Chronimy Dzieci”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

5.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 05/ 2022/2023

Uchwała Nr I/2018

E. Bukowiecka-Górny

,,Wiem, czuję, rozumiem”

Oficyna Lex

6.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 06/2022/2023

Uchwała Nr VI/2018

A. Mucha

M. Rębecka

„Muzyczne cztery pory roku” – wykorzystanie koncepcji C. Orffa

Program autorski (innowacja)

7.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 07/2022/2023

Uchwała Nr I/2020

A. Szramkowska

D. Sosnowska

„Przedsiębiorcza Trójeczka”

Program autorski

(innowacja)

8.

Wychowanie przedszkolne

PM nr 3 – 08/2022/2023

Uchwała Nr I/2022

M. Bekas

„6 klocków – Przedszkolak na 6”

Program autorski (innowacja)

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content