Oddziały integracyjne w naszej placówce

Regulamin przyjęć dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów integracyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 20.02.2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych, rozporządzenia z 17.11.2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporządzenie z dnia 9.02.2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola.

 1. Do oddziałów integracyjnych Przedszkola Miejskiego nr 3, dzieci niepełnosprawne przyjmowane są zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów oraz zasadami określonymi w statucie przedszkola.
 2. Przyjęcia odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów;
 3. Orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym.
 4. Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,
 5. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 6. Do oddziału integracyjnego przyjmuje się od 15 do 20 wychowanków, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych.
 7. Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:
 8. z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
 9. z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 10. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym,

d.z zaburzeniami narządów ruchu,

 1. z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,
 2. z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autystyczne,
 3. z zespołem Aspergera,
 4. z ADHD
 5. z chorobami przewlekłymi ( cukrzyca, wady serca, padaczka, choroby nowotworowe…)
 6. dzieci niedowidzące i niedosłyszące.
 7. Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego kierujemy się ich wiekiem rozwojowym a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń.
 8. Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności, co głębokość zaburzeń decyduje o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego.
 9. Decyzja o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się etapowo:
 10. a) I Etap:
 • analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju niepełnosprawności, orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,dokumentacja medyczna stwierdzająca chorobę przewlekłą,
 • rozmowa z rodzicami i z dzieckiem,
 • obserwacja dziecka w różnych sytuacjach. 
 1. II Etap:
 • próbne włączenie dziecka do grupy.
 • ciągła obserwacja.
 1. W szczególnych przypadkach zespół d.s integracji może podjąć decyzje o przyjęciu dziecka z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące), po czym podjąć decyzje o przyjęciu dziecka na cały rok.
 2. Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych.
 3. Istotne jest osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami.
 4. Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci.
 5. W związku z ich mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mają skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu do spraw integracji.
 6. Przyjmowanie dzieci zdrowych odbywa się przez podział grupy adekwatnie do wieku dziecka.
 7. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne,
 8. Zespół do spraw integracji składa się z:
 9. Dyrektora przedszkola ,
 10. Specjalistów,
 11. Nauczycieli wspierających zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,
 12. Nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,
 13. Zespół d.s integracji bierze udział w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, dokonującej naboru dzieci do oddziałów integracyjnych.

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym,

wyjątkowym i niezastąpionym”

(Phil Bosmans)

„PO PROSTU RAZEM”- INTEGRACJA

W naszym przedszkolu są 2 grupy integracyjne. Zostały one zorganizowane jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych z naszego miasta. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

            Praca w tych grupach opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. Grupy integracyjne są mniej liczne (od 18 do 20 dzieci), w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci:

* upośledzone w stopniu lekkim i umiarkowanym, nie zagrażające swym zachowaniem, bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci,

*z zaburzeniami emocjonalnymi,

*z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,

*z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,

*z dziecięcym porażeniem mózgowym

*z zaburzeniami somatycznymi lub metabolicznymi (np.: fenyloketonuria, padaczka, wada serca, cukrzyca, itp.).

Pozostałe dzieci (zdrowe) muszą spełniać wysoko postawione wymagania:

*nie sprawiać problemów wychowawczych i dydaktycznych,

*być dojrzałe emocjonalnie.

Zakwalifikowanie się do grupy integracyjnej to dla dziecka zdrowego wielki zaszczyt.

W grupie integracyjnej pracuje 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 1 pedagog specjalny który wspomaga zarówno dzieci niepełnosprawne jak i dzieci zdrowe lub pomoc nauczyciela. Pedagog specjalny prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi, poza pracą w grupie, indywidualne zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne i rewalidacyjne.

            Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem i logopedą. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

Metody pracy w grupie integracyjnej:

*Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

*Pedagogika Zabawy (Klanza)

*Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

*Metoda Kinezjologii Edukacyjnej D. Dziamskiej

*Metoda M. Ch. Knillów

*Metoda Dobrego Startu

*Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami

*Metoda Porannego Kręgu (stymulacja polisensoryczna)

*Metoda Symboli Dźwięków (muzykoterapia)

*arteterapia

*Bajkoterapia

*muzykoterapia,

*Dogoterapia

*felinoterapia

ZALETY INTEGRACJI

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:

*zapominają o swoich ułomnościach,

*nabierają większej pewności siebie,

*odnajdują swoje miejsce w środowisku,

*uczą się odważniej patrzeć na świat,

*nawiązują kontakty społeczne

DZIECI ZDROWE przebywając z niepełnosprawnymi kolegami uczą się:

*większej tolerancji wobec innych,

*akceptacji odmienności,

*odpowiedzialności i życzliwości,

*otwartości na problemy innych,

*opiekuńczości,

*troski o innych.

                                                                                                                    Dyrektor Przedszkola nr 3

                                                                                                                          Danuta Rusak

Integratio – scalanie, tworzenie całości, zespolenie się; w rozumieniu społecznym to proces scalania, zespalania się zachodzący w społeczeństwie, wyrażający się częstością kontaktów, ich intensywnością oraz wspólnotą ideową.

Cele oddziałów integracyjnych:

 1. Integracja dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 2. Diagnozowanie potrzeb każdego dziecka,
 3. Kształtowanie umiejętności współpracy dzieci o różnych możliwościach i potrzebach,
 4. Nabywanie umiejętności interpersonalnych przydatnych w dorosłym życiu ( tolerancja, empatia, umiejętność współdziałania, chęć niesienia pomocy, ufność, zaradność, wiara w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa),
 5. Umożliwienie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami,
 6. Umożliwienie dzieciom nauki dostosowanej do tempa i możliwości ich rozwoju w pobliżu miejsca zamieszkania,
 7. Ograniczenie nauczania indywidualnego w domu tylko do wyjątkowych przypadków,
 8. Uzyskiwanie przez rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wsparcia, pomocy oraz specjalistycznych porad.

Integracja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich rówieśnikami to naturalny sposób kreowania postaw tolerancji. Dzieci wzrastają i wychowują się w przeświadczeniu o tym, że choć ludzie różnią się między sobą, to nic nie stoi na przeszkodzie ich wspólnej zabawie i nauce. Stają się bardziej samodzielne, uczą się pozytywnych form zachowań, dobrej komunikacji, przyjaźni  ze sobą.

Praca w grupach integracyjnych opiera się na:

– wczesnej,  wszechstronnej diagnozie odchyleń od normy rozwojowej,

– akceptacji.

– pomocy,

– indywidualizacji pracy,

– specjalistycznej pomocy i terapii,

– współpracy z rodziną,

– wykorzystywania różnorodnych pomocy dydaktycznych,

– łączenia teorii z praktyką,

– Utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności,

– motywowania i aktywizowania do dalszej pracy ( pochwały, nagrody…..)

Organizacja oddziałów integracyjnych:

 1. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi do 20 w tym 5 – ro dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej powyżej.
 2. W oddziale integracyjnym pracuje : dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspierający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym lub pomoc nauczyciela,
 3. Nauczyciele w równym stopniu odpowiedzialni są za postępy dzieci.
 4. Wszystkie dzieci w oddziałach integracyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 5. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Dziecka a na jej podstawie Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny zgodny z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 • IPET przygotowuje zespół d.s integracji  ( powołuje dyrektor) – konkretnie dla danego dziecka zespół nauczycieli pracujących z tym dzieckiem,
 • IPET opracowany jest na dany etap edukacyjny,
 •  IPET należy przygotować do 30 września na dany rok szkolny,
 • IPET przekazuje się do wiadomości rodzicom dzieci, którzy po zapoznaniu się  z nimi, potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem,
 1. Nauczyciele pracujący w grupach integracyjnych przygotowują różnorodne pomoce wspomagające proces dydaktyczny,
 2. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się:
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ( terapia pedagogiczna),
 • Zajęcia rewalidacyjne,
 • Terapię pedagogiczną,
 • Terapię psychologiczną,
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 1. W grupie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia ze wszystkimi dziećmi – jeden jest nauczycielem prowadzącym a drugi wspomaga dzieci wymagające pomocy. W celu jak najlepszego poznania wszystkich dzieci funkcje te mogą być sprawowane wymiennie. Stała współpraca dwóch pedagogów w oddziale integracyjnym i liczebność oddziałów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktyczno – wychowawczej, dostosowanie treści programowych do możliwości dzieci, stopniowanie trudności oraz stosowanie ciekawych metod aktywizujących i form pracy w grupach.

Zakres obowiązków nauczycieli oddziałów integracyjnych:

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranego programu pracy,
 2. Znajomość dysfunkcji dzieci,
 3. Opracowanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Dziecka oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego IPET dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia specjalnego realizowanego w warunkach integracji, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną,
 4. Realizowanie w.w planów i programów,
 5. Dostosowywanie wymagań do możliwości dziecka,
 6. Znajomość funkcjonowania dziecka,
 7. Przygotowywanie zajęć i pomocy dydaktycznych,
 8. Aktualizowanie dokumentacji,
 9. Współpraca z rodzicami,
 10. Współpraca ze specjalistami,
 11. Ścisła współpraca nauczycieli zespołu d.s integracji w zakresie:
 • Wyboru treści edukacyjnych,
 • Wyboru metod,
 • Zaangażowania dziecka z deficytami w zajęciach,
 • Tworzenia dokumentacji  dotyczącej powyższej tematyki,

Obowiązki rodziców uczęszczających do oddziałów integracyjnych:

 1. ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie postępów dydaktycznych i wychowawczych,
 2. rodzice dzieci z dysfunkcjami przekazują wszelkie informacje  dotyczące diagnozy i terapii dziecka – opinie specjalistów, lekarzy zajmujących się dzieckiem.
 3. Zobowiązani są do wypełniania zaleceń nauczycieli i specjalistów,
 4. Zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym swojego dziecka oraz zasadami organizacji oddziału integracyjnego i poświadczenie tego faktu własnoręcznym podpisem.
 5. Maja prawo uczestniczyć  w spotkaniach Zespołu d.s integracji zajmujących się dzieckiem,

Zasady współpracy z rodzicami:

 1. Przekazywanie rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji na temat integracji,
 2. Pomoc rodzicom w uzyskaniu specjalistycznego wsparcia  w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zdrowotnymi .
 3. Zapoznanie rodziców z metodami i formami pracy z dzieckiem,
 4. Włączanie rodziców (opiekunów prawnych) w organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek,
 5. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołu d.s integracji,

Tylko właściwa współpraca przedszkola i domu, połączenie wspólnych sił nauczycieli i rodziców przynosi dobre rezultaty wychowawczo – dydaktyczne. Tylko właściwa współpraca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości każdego dziecka, często koryguje również zaburzenia i deficyty rozwojowe.

                                                                                                          Dyrektor Przedszkola nr 3

                                                                                                                  Danuta Rusak

 
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content